សន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយ


សន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយ។ អរគុណសន្តិភាព!